a
  • Eminhaber.Org
  • Genel
  • Sultangazi'de belediye AVM binası 10 yıllığına kiraya veriliyor!

Sultangazi'de belediye AVM binası 10 yıllığına kiraya veriliyor!

Sultangazi Belediye Başkanlığından:
MAHALLESİ
ADA/PARSEL
CİNSİ
ALANI
İMARI
TAHMİNİ BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE TARİHİ VE SAATİ

CEBECİ (UĞURMUMCU)
6756/1
AVM
17.980,00 m2 Brüt
B.H.A
19.200.000,00-TL 10 YILLIK
576.000,00 -TL
24.09.2013-11:00

1 – Yukarıda özellikleri belirtilen, Sultangazi Belediyesi Hizmet Binasının 1. Bodrum katı 10 yıl süre ile Alış Veriş Merkezi (AVM) olarak gelir karşılığı kiraya verilecektir. İhale “İstanbul, Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi, 2347 Sokak, No:18, 1. Kat Encümen Odasında”, Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 (beşyüz) TL olup, Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden (İstanbul, Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi, 2347 Sokak, No:18, 3. Kat) temin edilebilir.

2 – Taşınmazın özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Belediye Hizmet Alanında kalmaktadır.

3 – İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 – İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

a) Türkiye’de Tebligat için adres beyanı
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
– Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) İmza Sirküleri
– Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi
– Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Teklif mektubu (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun),
e) Geçici teminat (2886 sayılı yasaya uygun),
f) Banka referans mektubu,
g) Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6. maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname,
ı) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi- Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır.)
j) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (b) ve (c) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.
k) T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,
l) İkametgâh belgesi,
m) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir)
n) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığı veya yapılandırıldığını gösterir kurum belgesi,
o) Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığı veya yapılandırıldığını gösterir kurum belgesi,

5 – Geçici teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden %3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek alınacaktır.

6 – Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

7 – Geçici ve kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek Bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka teminat mektupları,
c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

8 – Teminatların teslim yeri: Bankalarca veya Özel Finans Kuruluşlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer belgelerle birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

9 – Tekliflerin Hazırlanması Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

10 – Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

11 – İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.
7611/1-1

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Sıradaki haber:

Siz Bizimle Dalga mı Geçiyorsunuz?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.